JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Đurđevac

Objavljeno, 19. kolovoza 2022. | Događanja, Odrasli

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19. i 98/19.), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Đurđevac Urbroj: 47/2022i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca (“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18- pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Đurđevac

 

 

Za ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac može biti imenovana osoba, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

– položen stručni knjižničarski ispit,

– najmanje pet godina rada u knjižnici,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Uz prijavu na natječaj koja mora sadržavati ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i adresu elektroničke pošte, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno potpisan,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  4. dokaz o položenom knjižničarskom stručnom ispitu (preslika),
  5. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  6. dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je staž evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a),
  7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
  8. prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice.

 

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Đurđevca na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prijavi uz ostale dokaze priložiti i dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i dr.) i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pisana prijava na natječaj s obveznim prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac – ne otvaraj«.

 

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Đurđevac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

 

 

Grad Đurđevac

 

nn objava