Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar

Objavljeno, 7. studenoga 2017. | Odrasli

Na temelju članka 19. Statuta Gradske knjižnice Đurđevac broj 181/2000. i 74/2010. i članka 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Đurđevac broj 103/2014., v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

za radno mjestodiplomirani knjižničar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme od dvije godine, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice),
– podaci o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni
postupak, ne starije od trideset dana.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože prema važećim propisima iz Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj: 28/11, 16/14., 60/14. i 47/17.).

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisane prijave uz naznaku „Natječaj za diplomiranog knjižničara“ dostaviti na adresu:
Gradska knjižnica Đurđevac, Trg svetog Jurja 1, 48350 Đurđevac.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona i adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Gradska knjižnica Đurđevac može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Gradske knjižnice Đurđevac. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRADSKA KNJIŽNICA
ĐURĐEVAC